ARCHANDĚL URIEL

 Jeho jméno se překládá jako ,, Oheň Boží,  Světlo Boží, Plamen slunce, Světlo přicházející od Boha.“ 

Uriel je ze všech archandělů  nejpozemštější , nejhustší, je nejsilněji spjat se  Zemí. Na mostě  mezi božským a pozemským tvoří předmostí ke hmotě. Drží klíč ke hmotě, ukotvuje síly světla, Božství, vědomí ve hmotě.Údajně předal lidstvu Kabalu, což je židovské mystické učení o nebeském řádu a jak může být s podporou nebeských sil dosaženo nejvyššího stupně lidského Bytí, předávané ústně zasvěcenými vybraným žákům. Protože je ochráncem hmoty, mohou jeho energie využívat i vědci, k pochopení zákonitostí hmotného světa. Hlavní barvou archanděla Uriela je granátově červená a rubínově rudá, ale také zlatá. Jeho energie je mohutná, posilující, propůjčuje strukturu, uspořádává, energetizuje, ale je přesto klidná. Oheň archanděla. Uriela osvětluje temnotu v nás a my stále více poznáváme, že i my jsme vybaveni Boží mocí. Jeho energie nám ukazuje možnosti, jak přijít opět do kontaktu s Boží silou v nás. Přivádí nás velmi silně k našemu Mistrovskému Já. Když uznáváme Boží moc v nás samých a důvěřujeme Boží vůli, jsme v souladu s Božím proudem a dostáváme vše, co potřebujeme a vše, co jsme si vysnili, se stává skutečností. K oblasti působení archanděla Uriela patří i projev Boží Přítomnosti v lidské postavě, jako například zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara. Uriel je archandělem řádu, struktury, materializace, krystalizace. Má na starosti vytváření materiálních struktur , tedy vznik bytostí podle Božího plánu, dále vznik situací a rozhodných momentů. Probíhá to tak, že původní energie se transformuje různými rovinami směrem dolů a nakonec je předána silám paprsku materializace, což je Uriel a jeho zástupy. Tak vzniká hmota i situace. Uriel je také strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách, dovede vracet kosmický řád strukturám a vývojovým procesům, které se od určeného plánu odchýlily. Na Zemi napomáhá jeho  energie například vzniku zemských struktur, obnovuje a buduje struktury po zničení a katastrofách. Ve fyzickém těle vrací zpět do struktury , avšak jinak, než Rafael, který uzdravuje láskou. Uriel uvádí materiální skutečnost znovu do souladu s předpokládaným Božím plánem. Uriel je ochráncem fyzického těla a uvádí do souladu tělo, ducha a duši. Posiluje schopnost naslouchat moudrosti těla a posilovat harmonii a spojení mezi jemněhmotným a hrubohmotným tělem.Podporuje tak léčitelství. Díky němu lze poznat, kde a proč se tělo odchýlilo od ideálního stavu a jak ho s ním lze uvést opět do souladu. Uriel ukazuje i na všechny další oblasti, v nichž se materiální skutečnost neshoduje s Božím plánem či ideálem. Nenaplněná přání se projevují zejména v oblastech bydlení, vztahů, nalezení vlastního místa a peněz. Naše nespokojenost signalizuje, že realita není v souladu s vytouženým cílem. Uriel nám pomáhá lépe zvládat a prožívat pozemský život.Vnáší řád do momentálních situací, uvědomění si každodenního života, pomáhá prožívat spiritualitu všedního dne. Ukazuje, jak je možno uvádět do souladu hmotu, bohatství a duchovno, protože i peníze jsou výrazem božství ve hmotě. ( Dva extrémy: jedni peníze vnitřně odmítají, protože si myslí, že je peníze zkazí, že se nesrovnávají s hmotným životem – tento názor byl velmi posílen v minulých staletích a v mnoha tradicích …….… a druzí, co jsou zajatci hmoty, kteří se stali otroky peněz a tělesných požitků- těmto lidem Uriel  pomáhá se  znovu spojit s Božskou částí sebe sama a se smyslem svého života)  Právě proto, že jsme  se narodili  v  západním  světě, máme zvládnout lekci  týkající se peněz
a sice, že peníze a majetek jsou výrazem Boží hojnosti a dále se je naučit používat v pozitivním smyslu, ku prospěchu svému i ostatních lidí. Potřebujeme mít dostatek, abychom mohli dávat- jak by mohla dávat prázdná studna? Urielovi energii můžeme volat, či aplikovat esenci, když: se cítíme slabí a bez energie, pro posílení činorodosti, k posílení odvahy a uskutečnění vlastních vizí, k posílení důvěry, radosti ze života, při chaosu, při ztuhlosti těla, když tělo neodpovídá ideální formě, chceme-li se projevit, tvořit, materializovat, v situacích, kdy potřebujeme nějakou sílu navíc- ve stresových situacích, k dosažení úspěchů v práci a obchodě.

 POSELSTVÍ ARCHANDĚLA URIELA

Pomáhám zpovzdálí, působím neuchopitelně a nejasně a přece jsem vám vždy nablízku.Vnáším světlo do mnoha situací, otevírám vaše srdce a mysl a umožňuji vám nahlédnout na problém z jiné perspektivy.Podporuji vás při přípravě vašeho srdce na odpuštění , i když hlava volá po odplatě. Přináším vám věčnou moudrost, získanou ze samé podstaty života. Má láska bez přestání proudí z mého srdce do vašeho. Odstraňuji bolest v situacích, v nichž zdánlivě vládne zoufalství a pomáhám vám tak prozřít a vyváznout. Vnáším nové světlo do vašeho vědomí a navracím naději do vašeho srdce. Mnoha způsoby vám zprostředkovávám přístup k tvořivým řešením, jež vám božská mysl neustále nabízí, ale bez jasné mysli je neslyšíte. Jednoduše odstraňuji z cesty mraky a bez nich se vám otevírá nový pohled na život. Vychutnávám si každý okamžik strávený v rozhovoru s vámi a těším se z něj i v době, kdy si mou přítomnost neuvědomujete. Jsem hlasatel boží pravdy a strážce velkých zasvěcení, jako je dosažení Kristova vědomí. Mým poselstvím je osvobození od stavu, jak jej zažil Kristus, když byl ve své pozemské inkarnaci přibit na kříž a tím dal znamení.  Proto  mne  neváhej  následovat,  projdi  svým  temným  údolím a najdi světlo. Mé slunce svítí jasně! Vedu
a řídím hledajícího na jeho duchovní cestě. Já jsem impuls, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele Světla a mistry, v lásce a milosti, aby ti přiblížili Boží pravdu a zprostředkovali ti poznání o tvém novém původu. Zdravím tvé milované mistrovské Já. V Boží milosti.